STARTPAGINA

OMGEVING

CULTUUR

VAKANTIE

LINKS

NIEUW

VRAAG EN ANTWOORD

CONTACT

  

Zoeken:
op internet
op deze site


Disclaimer

Wel, persoonlijk vind ik het niet sympathiek, maar vermits er in elk land, in elke regio, in elke stad hellaas individuen rondlopen die een anders leven willen verpesten. hieronder de disclaimer van deze site.

Deze site is voor strikt persoonlijk gebruik. Met deze site wordt geen commerciëel doel gediend, noch wordt er op enige wijze winst mee gemaakt. Via sponsoring wordt wel getracht de hostingkosten van deze website (deels) te betalen, echter zonder de vrijheid van de auteur te beperken.

De inhoud van deze site bevat persoonlijke interpretaties van de auteur. De auteur en zijn relaties die op enige wijze hebben bijgedragen aan deze pagina's accepteren geen enkele aansprakelijkheid op welke grond dan ook met betrekking tot de inhoud van deze site inclusief de foto's. De inhoud van deze site mag op geen enkele wijze worden gebruikt als basis om zelf vakanties, verblijven, excursies en dergelijke te ondernemen of te organiseren.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Andalusië en impliceert in geen enkel opzicht enige vorm van goedkeuring, verzoek of aanbeveling met betrekking tot enige activiteit. De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. De auteur kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door de auteur geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

De auteur heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan.

De auteur is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

In geval van deelname aan discussiegroepen en fora is het onder meer niet toegestaan om: anderen te beledigen, te bedreigen dan wel inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van derden, anderen te beperken in, of verhinderen tot het gebruik en het gemak van de discussiegroepen en fora, onfatsoenlijk, lasterlijk of anderszins ongeschikte informatie openbaar te maken, informatie up te loaden of te posten waarmee inbreuk wordt of kan worden gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en/of schade wordt of kan worden toegebracht aan computers van anderen, informatie te downloaden die door een andere gebruiker openbaar is gemaakt en waarvan redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld dat deze inbreuk maakt of kan maken op rechten van derden goederen te verkopen of te adverteren voor commerciële doeleinden.

De auteur behoudt zich het recht voor om een gebruiker de toegang tot een discussiegroep of forum op welk moment dan ook te ontzeggen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van reden. Bepaalde discussiegroepen en fora staan niet onder toezicht van de auteur. De auteur heeft dan ook geen controle over en verantwoordelijkheid voor de inhoud, berichten en informatie in en van de discussiegroepen en fora.


Disclaimer | Copyright | Foto's | Bibliografie | Contact | Wettelijke vermelding


Bijzondere vakantie-huizen in Andalusië. Accommodaties op rustige lokaties, bijna alle voorzien van een privé-zwembad.Spaans leren in Spanje.